Nuttige adressen

Tsjechische Ambassade

Paleisstraat 4, 2514 JA Den Haag.

Tel: 070 3130031 ;

E-mail: hague@embassy.mzv.cz;  URL: www.mfa.cz/hague

Nederlandse Ambassade in Tsjechië

Gotthardska 6/27, 160 00 Praag 6

Tel.: 00420 233 015200;

E-mail: pra@minbuza.nl

Slowaakse ambassade

Parkweg 1, 2585 JG Den Haag.

Tel. 070 4167777, e-mail: embassy@haag.mfa.sk;

URL: www.mzv.sk/hague

Nederlandse Ambassade in Slowakije

Frana Krala 5, 811 05 Bratislava 1

Tel.: 00421 2 5262 5081, e-mail: btl@minbuza.nl

Tsjechisch Centrum

Westersingel 9, 3014 GM Rotterdam.

Tel.: 010 2251713, e-mail: cchaag@czech.cz;

URL: www.hague.czechcentres.cz

Postadres: Paleisstraat 4, 2514 JA Den Haag,

Tsjechisch Bureau voor Toerisme/CzechTourism

Gatwickstraat 11, 1043 GL Amsterdam,

Tel.: 0615 696 875;

E-mail: amsterdam@czechtourism.com;

URL: www.czechtourism.com

CzechTrade Brussel

Rue du Trône 60, 1050 Brussel.

Tel: +32 22139460;

e-mail: brussels@czechtrade.cz;

URL: www.czechtrade.be

Tsjechisch Centrum Brussel

Rue du Trône 60, 1050 Brussel

Tel: +32 22139430;

e-mail: ccbrussels@czech.cz;

URL: www.czechcentres.cz/brussels

Nederlands-Tsjechische Kamer van Koophandel

Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9

Tel. +420 774 002 201;

e-mail: nlchamber@nlchamber.cz

Czech Dutch Chamber of Commerce (CDCC)

Eurocenter II, Barbara Strozzilaan 364, 1083 HN Amsterdam

e-mail: info@cdcc.nl

GTSM: Genootschap voor Tsjechische en Slowaakse Muziek

Hans Wallin, voorzitter

Prins Bernhardlaan 21, 2264 CA Leidschendam;

tel/fax: 070 3278706;

e-mail: hanswallin@tiscali.nl;

Jacques de Coo, e-mail : jdecoo@noknok.nl

Hello Czech Republic

(website over Tsjechië in o.a. Engels)

Internet: http://www.czech.cz/en

Facebook: https://www.facebook.com/Czechia.eu

Slowakia.travel

(website over Slowakije in o.a. Engels)

Internet: http://slovakia.travel/en

Facebook: https://www.facebook.com/slovakiatourism YouTube: https://www.youtube.com/user/SlovakTB